Liczba odwiedzin: 34647   

Historia parafii Świerszczów

Na przestrzeni dziejów w tle toczących się wydarzeń historycznych swój bieg naznacza mała miejscowość, którą jawi się Świerszczów. W tym oto miejscu, gdzie obecnie dostrzegamy małą, tętniącą życiem parafię pod wezwaniem św.Bazylego, historia również odznaczyła swoje piętno.

Według podań ustnych około 1510 roku na miejscu dzisiejszego kościoła stała cerkiew prawosławna, która prawdopodobnie spłonęła. W okresie późniejszym ówczesny właściciel majątku wsi Świerszczów o nazwisku Rulikowski ufundował świątynię unicką. Pracę nad budową kościoła, o konstrukcji zrębowej, oszalowanego, z dachem krytym blachą, z wieżyczką na sygnaturkę zakończono w 1795 roku. Po likwidacji przez władze carskie unickiego biskupstwa na Chełmszczyźnie kościół unicki w Świerszczowie zamieniono na cerkiew prawosławną. Jeszcze w 1945 r. mieszkało tutaj ok. 60 rodzin wyznania prawosławnego.

Pod koniec XIX w. świątynię odrestaurowano i nieznacznie przebudowano, a po I wojnie światowej oddano go katolikom. Z powodu braku proboszcza posługę kapłańską pełnili pobliscy księża: proboszcz parafii Wereszczyn i proboszcz parafii Wola Wereszczyńska. Nadzór nad świątynią pełnił Dozór Kościelny w skład którego wchodzili: przewodniczący Maksymilian Bieńkowski i członkowie: Józef Janowski i Karol Zaprzaluk. Do obowiązku Dozoru Kościelnego należała opieka nad kluczami do kościoła, nadzór i wydawanie dyspozycji dotyczących ziemi parafialnej, opieka nad zabudowaniami parafialnymi oraz dysponowanie funduszami parafialnymi.

3 X 1921 r. parafia rzymskokatolicka została erygowana przez biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego. Wówczas wtedy utworzono parafię p.w. św. Bazylego. Do momentu zajścia tych zmian, miejscowość należała do parafii w Wereszczynie. Na mocy bulli papieża Piusa XI "Vixdum Poloniae unitas" z 28 X 1925 r. parafię przyłączono do diecezji lubelskiej. Od tego czasu zaczęła ona przynależeć do dekanatu chełmskiego. W tym okresie dokonano remontu świątyni, plebanii oraz przynależnych do niej zabudowań. Wewnątrz dawnej cerkwi w ołtarzu głównym pozostał XVII-wieczny, namalowany na desce obraz Wniebowzięcia NMP. Reszta wyposażenia pochodziła z XVIII i XIX wieku. W późniejszym czasie obok kościoła wybudowano drewnianą dzwonnicę o konstrukcji słupowo-ramowej na planie kwadratu, z czterospadowym dachem. Śladem dawnej przynależności do diecezji podlaskiej pozostały tradycyjne pielgrzymki do Ostrowa Lubelskiego. Odpusty odbywały się w dzień św. Bazylego (później przeniesione na pierwszą niedzielę po 14 czerwca), św. Trójcy, Podwyższenia Krzyża Świętego, Matki Boskiej Anielskiej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Pierwszym proboszczem parafii był ks. Bolesław Pietkiewicz. Swoją posługę kapłańską pełnił tu do 1925 roku, gdzie po nim obowiązki przejął ks. Jan Sienkiewicz (zmarł 4 XI 1925 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu). Zarządzeniem z dnia 22 X 1925 r. biskup w Siedlcach wyznaczył na funkcję administratora parafii Świerszczów proboszcza pobliskiej parafii Wereszczyn - ks. Wustenberga, a na jego zastępcę proboszcza Woli Wereszczyńskiej. Do ich kompetencji należało m.in. powoływanie nowego proboszcza.

W latach 1927 - 1930 funkcję proboszcza pełnił ks. Jan Samolej. Wówczas przeprowadzono pierwszy poważny remont kościoła: założono nowe podwaliny i podmurówkę, rozebrano kruchtę i na jej miejsce postawiono nową. Dach na kościele i dzwonnicy pokryto ocynkowana blachą, odrestaurowano wieżyczkę oraz uzupełniono wyposażenie świątyni.

Następnym proboszczem był ks. Zygmunt Grzegorzewski. Do jego zasług zaliczamy m.in. remont świątyni: odmalowanie prezbiterium, odnowienie ołtarzy, wymienienie sufitu, wymalowanie nowej lamperii, odrestaurowanie fisharmonii. Oprócz tego dokupiono ziemię pod cmentarz. Ogrodzono cały teren kościelny i przy organistówce. Wyremontowano także plebanię, zabudowania gospodarcze oraz zasadzono sad.

W latach 1936 - 1949 proboszczem parafii był ks. Józef Groszek (zmarł 23 X 1949 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu). Od 1949 do 1955 proboszczem parafii był ks. Czesław Furtak. W latach 1950 - 1952 obowiązki proboszcza pełnił ks. Edmund Ilcewicz, późniejszy biskup pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W tym czasie doprowadzono energię elektryczną do kościoła. Od 1955 do 1966 r. proboszczem parafii był ks. Wincenty Grosz. Wówczas dokonano remontu budynków gospodarczych.

W latach 1966 - 1994 funkcję proboszcza pełnił ks. Kazimierz Bender. W tym okresie wykonano ogrodzenie wokół cmentarza grzebalnego i kościoła, wnętrze świątyni pomalowano farbą olejną, a w głównym ołtarzu zainstalowano nowe tabernakulum. Obmurowano cegłą budynek plebani, dobudowano także do niej werandę w której urządzona została sala katechetyczna. W kościele wykonano podłogę z terakoty. 25 XI 1966 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków.

W 1994 roku, po przejściu ks. Kazimierza Bendera na emeryturę obowiązki parafialne przejął ks. Adam Brzyski (pełnił je do 2003 roku). Zainicjował on zmianę pokrycia dachu na kościele, elewację świątyni oraz dzwonnicy, doprowadzenie wodociągu na plebanię i plac kościelny. Wykonano ogrodzenie wokół plebanii, jak również położono kostkę brukową wokół kościoła. Znaczącym w tym czasie było odnowienie obraz w ołtarzu głównym.

W latach 2003 - 2008 pieczę nad kościołem sprawował ks. Wiesław Cieszko. W tym okresie zauważamy aktywny rozwój parafii pod względem kulturowym. W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę liczne pielgrzymki po naszej ojczyźnie jak również i za granicą. Należy podkreślić, iż ks. Wiesław Cieszko zainicjował Misterium Męki Pańskiej, które przedstawiane jest co roku na terenie świątyni jak również i poza parafią w II niedzielę Wielkanocy. W przedsięwzięciu tym bierze udział prawie 1/10 parafian. Z rozwojem duchowym idzie również w parze wzbogacanie parafii o nowe obiekty sakralne, m.in. rzeźbę św. Bazylego oraz kapliczkę wykonaną wewnątrz pnia drzewa z Jezusem Frasobliwym w centrum. Odnowiony zostaje obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie. W aspekcie historycznym należy zaznaczyć postawienie pomnika ofiarom zbrodni hitlerowskiej, poległych na terenie parafii. W latach posługi ks. Wiesława zostały dokonane zmiany w obrębie kościoła: oczyszczono teren cmentarza grzebalnego i plebanii, a także położono chodnik prowadzący od szosy do kościoła. Na terenie przykościelnym został wyeksploatowany nowy parking. Wokół kościoła, cmentarza i plebani naprawiono ogrodzenie. Jedną z ważniejszych inwestycji był generalny remont plebanii oraz świątyni. W kościele: odnowiono oraz wzmocniono chór, wymieniono sufit, ołtarz główny i nagłośnienie; odmalowano wnętrze, wyremontowano więźbę dachową, wzmocniono zabezpieczenia wymieniając zamki oraz zamówiono ozdobną kratę przy głównym wejściu. Remont dotyczył również zachrystii, która oprócz zmiany wystroju została wzbogacona o nowe meble na naczynia i szatę liturgiczną. Reasumując, pod względem estetycznym świątynia jak również i teren przykościelny zmieniły swój wygląd diametralnie (oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu).

W lipcu 2008 r. proboszczem parafii został ks. Marek Jaworski. Pierwszą z wykonanych robót było dokończenie prac zainicjowanych przez ks. Wiesława Cieszko: wstawienie kraty ozdobnej przy wejściu głównym do świątyni oraz zamocowanie drewnianych oparć w bocznych ścianach kościoła. Wewnątrz świątyni wstawiono dubeltowe okna. Zostały już zaplanowane kolejne inwestycje, których realizacja nastąpi w najbliższym czasie.

Dalszy bieg historii zapisuje swe karty na naszych oczach. Jak obficie będą one zapełnione- wszystko zależy od nas. Losy parafii są w naszych i posługujących tu kapłanów rękach...

 

Historia parafii - wersja pdf (38kB)